Алюміній Д16Т

Алюміній Д16Т

Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 3,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 3,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 8,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 8,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,5х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,5х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 2,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 2,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 4,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 4,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 5,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 5,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 10,0х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 187 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 10,0х1500х4000мм
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,2х1500х4000мм
320 ₴/кг
від 100 кг 210 ₴/кг
Лист алюмінієвий Д16Т (2024 Т4) 1,2х1500х4000мм